Hjärna - grunden för det harmoniska arbetet i kroppen

Hjärnskakning

Människan är en komplex organism bestående av många organ förenade i ett enda nätverk, vars arbete regleras exakt och obefläckat. Huvudfunktionen att reglera kroppens arbete är centrala nervsystemet (CNS). Detta är ett komplext system som innehåller flera organ och perifera nervändar och receptorer. Det viktigaste organet i detta system är hjärnan - ett komplext datacenter som ansvarar för att hela organismen fungerar ordentligt.

Allmän information om hjärnans struktur

De försöker studera det länge, men forskare har inte kunnat exakt och entydigt svara 100% på frågan vad det är och hur den fungerar. Många funktioner har studerats, för vissa finns det bara gissningar.

Visuellt kan det delas in i tre huvuddelar: hjärnstammen, cerebellum och hjärnhalvorna. Denna delning återspeglar emellertid inte hela mångsidigheten i denna kropps funktion. I mer detalj delas dessa delar in i sektioner som är ansvariga för vissa kroppsfunktioner.

Oblong avdelning

En persons centrala nervsystem är en oskiljaktig mekanism. Det släta övergångselementet från det centrala nervsystemet är det avlånga avsnittet. Visuellt kan den representeras som en stympad kon med en bas ovanpå eller ett litet lökhuvud med bultar som avviker från det - nervvävnader som förbinder med mellansektionen.

Det finns tre olika funktioner hos avdelningen - sensorisk, reflex och ledare. Dess uppgift är att kontrollera huvudskyddande (gagreflex, chhanie, hosta) och omedvetna reflexer (hjärtslag, andning, blinkande, salivation, utsöndring av magsaft, sväljning, metabolism). Dessutom är medulla ansvarig för sådana känslor som balans och samordning av rörelser.

mitthjärnan

Nästa avsnitt som ansvarar för kommunikation med ryggmärgen är den främsta delen. Men huvuddelen av denna avdelning är behandling av nervimpulser och korrigering av hörapparatens arbetsförmåga och det mänskliga visuella centret. Efter bearbetning av den mottagna informationen ger denna bildning impulssignaler för att svara på stimuli: vrider huvudet mot ljudet, förändrar kroppens position i händelse av fara. Ytterligare funktioner inkluderar reglering av kroppstemperatur, muskelton, upphetsning.

Mittenavdelningen har en komplex struktur. Det finns 4 kluster av nervceller - högar, varav två är ansvariga för visuell perception, de andra två för att höra. Nervösa kluster av samma nervledande vävnad, som visuellt liknar benen, är förbundna med varandra och med andra delar av hjärnan och ryggmärgen. Segmentets totala storlek överstiger inte 2 cm hos en vuxen.

diencefalon

Ännu mer komplext i avdelningens struktur och funktion. Anatomiskt är diencephalon uppdelad i flera delar: hypofysen. Detta är en liten appendage i hjärnan, som är ansvarig för utsöndringen av de nödvändiga hormonerna och reglering av kroppens endokrina system.

Hypofysen är uppdelad i flera delar, som vart och ett utövar sin funktion:

 • Adenohypophysis - en regulator av perifera endokrina körtlar.
 • Neurohypophysen är associerad med hypotalamus och ackumulerar hormoner som produceras av den.

hypotalamus

Ett litet område av hjärnan, vars viktigaste funktion är att kontrollera hjärtfrekvensen och blodtrycket i kärlen. Dessutom är hypothalamus ansvarig för en del av de känslomässiga manifestationerna genom att producera de nödvändiga hormonerna för att undertrycka stressiga situationer. En annan viktig funktion är kontrollen av hunger, mättnad och törst. Till toppen av det är hypotalamus centrum för sexuell aktivitet och nöje.

epithalamus

Huvuduppgiften för denna avdelning är reglering av den dagliga biologiska rytmen. Med hjälp av hormoner som produceras påverkar det sömnens varaktighet och normal vaksamhet under dagen. Det är epithalamus som anpassar vår kropp till förhållandena för "ljusdagen" och delar människor i "ugglor" och "larkar". En annan uppgift med epitelamus är reglering av kroppens ämnesomsättning.

talamus

Denna bildning är mycket viktig för den korrekta medvetenheten om världen runt omkring oss. Det är thalamus som ansvarar för behandling och tolkning av impulser från perifer receptorer. Data från spektralnerven, hörapparaten, kroppstemperaturreceptorer, olfaktoriska receptorer och smärtpunkter sammanfaller till ett visst informationshanteringscenter.

Bakre delen

Liksom de tidigare divisionerna innehåller den bakre hjärnan dels delar. Huvuddelen är cerebellum, den andra är ponsen, som är en liten kudde av nervvävnad för att ansluta cerebellum med andra avdelningar och blodkärl som matar hjärnan.

cerebellum

I sin form ligner cerebellum hjärnhalvfrekvenserna, den består av två delar, förbundna med en "mask" - ett komplex av ledande nervvävnad. De huvudsakliga halvkärlen är sammansatta av kärnor av nervceller eller "grå materia", monterade för att öka ytan och volymen i veckorna. Denna del ligger på baksidan av skallen och upptar hela sin bakre fossa.

Huvudfunktionen hos denna avdelning är samordning av motorfunktioner. Hjärnan initierar emellertid inte armar eller bens rörelser - det styr endast noggrannheten och klarheten, den ordning i vilken rörelserna utförs, motorens färdigheter och hållning.

Den andra viktiga uppgiften är reglering av kognitiva funktioner. Dessa inkluderar: uppmärksamhet, förståelse, språkmedvetenhet, reglering av känslan av rädsla, en känsla av tid, medvetenhet om nöjes natur.

Hjärnans cerebrala hemisfärer

Huvudets och volymen av hjärnan faller på den slutliga divisionen eller de stora halvkärmarna. Det finns två hemisfärer: den vänstra delen är ansvarig för kroppens analytiska tänkande och talfunktioner, och den rätta - vars huvuduppgift är abstrakt tänkande och alla processer som är förknippade med kreativitet och interaktion med omvärlden.

Den slutliga hjärnans struktur

Hjärnans hjärnhalvor är den främsta "behandlingsenheten" i centrala nervsystemet. Trots de olika "specialiseringarna" av dessa segment kompletterar varandra varandra.

De cerebrala hemisfärerna är ett komplext system av växelverkan mellan nukleärerna i nervceller och neurokonducerande vävnader som förbinder de viktigaste hjärnregionerna. Den övre ytan, kallad cortex, består av ett stort antal nervceller. Det kallas grått material. I ljuset av den allmänna utvecklingsutvecklingen är cortex den yngsta och mest utvecklade bildningen av centrala nervsystemet och den högsta utvecklingen uppnåddes hos människor. Det är hon som ansvarar för bildandet av högre neuros psykologiska funktioner och komplexa former av mänskligt beteende. För att öka det användbara området samlas ytan av halvkärmen i veck eller gyrus. Den inre ytan av cerebral hemisfären består av vit materia - processer hos nervcellerna som är ansvariga för att leda nervimpulser och kommunikation med resten av CNS-segmenten.

I sin tur är varje hemisfär uppdelad i fyra delar eller lobes: occipital, parietal, temporal och frontal.

Occipital lobes

Huvudfunktionen för denna villkorliga del är behandlingen av neurala signaler från de visuella centra. Det är här att de vanliga begreppen färg, volym och andra tredimensionella egenskaper hos ett synligt föremål bildas av ljusstimuler.

Parietal lobes

Detta segment är ansvarigt för förekomst av smärta och behandling av signaler från kroppens termiska receptorer. Det här är där deras gemensamma arbete slutar.

Den parietala loben på vänstra halvklotet är ansvarig för struktureringen av informationspaket, det gör att du kan arbeta med logiska operatörer, läsa och läsa. Även detta avsnitt bildar medvetenheten om hela människokroppen, definitionen av de högra och vänstra delarna, samordningen av enskilda rörelser i en enda helhet.

Den rätta är engagerad i syntesen av informationsflöden som genereras av occipitala lobes och vänster parietal. På detta område bildas en allmän tredimensionell bild av miljöuppfattning, rumslig position och orientering, en felberäkning av perspektiv.

Temporal lobes

Det här segmentet kan jämföras med datorns "hårddisk" - en långsiktig lagring av information. Det är här att allt kommer ihåg och kännedom om en person som samlas in under hela sitt liv lagras. Rätt temporal lob är ansvarig för det visuella minnet - minnet av bilder. Vänster - alla begrepp och beskrivningar av enskilda objekt lagras här, tolkning och jämförelse av bilder, deras namn och egenskaper äger rum.

När det gäller taligenkänning är båda temporala lobesna involverade i denna procedur. De har dock olika funktioner. Om vänsterloben är utformad för att känna igen den semantiska belastningen av de ord som hörs, tolkar den högra loben intonationsfärgen och dess jämförelse med högtalarens mimik. En annan funktion i den här delen av hjärnan är uppfattningen och tolkningen av neurala impulser som kommer från näsans olfaktoriska receptorer.

Frontal lobes

Denna del är ansvarig för sådana egenskaper hos vårt medvetande som kritisk självkänsla, adekvat beteende, medvetenhet om graden av meningslöshet i handlingar, humör. En persons allmänna beteende beror också på den korrekta funktionen av hjärnans främre lobor, störningar leder till otillräcklighet och asocialitet i handlingar. Processen att lära sig, behärska färdigheter, förvärva konditionerade reflexer beror på den korrekta funktionen av denna del av hjärnan. Detta gäller också graden av aktivitet och nyfikenhet hos en person, hans initiativ och medvetenhet om beslut.

För att systematisera GM: s funktioner presenteras de i tabellen:

Kontrollera omedvetna reflexer.

Kontroll av balans och samordning av rörelser.

Reglering av temperaturregimet i kroppen, muskelton, agitation, sömn.

Medvetenhet om världen, bearbetning och tolkning av impulser från perifer receptorer.

Bearbetning av information från perifer receptorer

Styr hjärtfrekvensen och blodtrycket. Hormonproduktion. Kontrollera tillståndet av hunger, törst, mättnad.

Reglering av den dagliga biologiska rytmen, reglering av kroppens ämnesomsättning.

Reglering av kognitiva funktioner: uppmärksamhet, förståelse, medvetenhet om språk, reglering av en känsla av rädsla, en känsla av tid, medvetenhet om nöjes natur.

Tolkning av smärta och värmesensioner, ansvar för förmåga att läsa och skriva, logisk och analytisk förmåga att tänka.

Långsiktigt lagring av information. Tolkning och jämförelse av information, erkännande av tal och ansiktsuttryck, avkodning av neurala impulser som kommer från olfaktoriska receptorer.

Kritisk självkänsla, adekvat beteende, humör. Lärandeprocessen, masterkunskap, förvärv av konditionerade reflexer.

Hjärnans interaktion

Dessutom har varje del av hjärnan sina egna uppgifter, hela strukturen bestämmer medvetandet, karaktären, temperamentet och andra psykologiska egenskaper hos beteendet. Bildandet av vissa typer bestäms av varierande grad av inflytande och aktivitet hos ett visst segment av hjärnan.

Den första psyko eller choleric. Bildandet av denna typ av temperament uppträder med det dominerande inflytandet av cortexens främre lober och en av underavdelningarna i diencephalonen - hypotalamusen. Den första genererar känsla av syfte och lust, den andra delen förstärker dessa känslor med nödvändiga hormoner.

En karaktäristisk interaktion av de avdelningar som bestämmer den andra typen av temperament, sanguine, är hypotalamus och hippocampus gemensamma arbete (nedre delen av de temporala lobesna). Hippocampus huvuduppgift är att bibehålla korttidsminnet och omvandla den resulterande kunskapen till långsiktig. Resultatet av denna interaktion är en öppen, nyfiken och intresserad typ av mänskligt beteende.

Melankolsk - den tredje typen temperamentellt beteende. Detta alternativ bildas med hippocampusförhöjda interaktioner och en annan bildning av de stora halvkärlen - amygdalaen. Samtidigt minskar aktiviteten hos cortex och hypotalamus. Amygdala tar över hela "bang" av spännande signaler. Men eftersom uppfattningen av huvuddelarna i hjärnan hämmas är responsen på excitering låg, vilket i sin tur påverkar beteendet.

I sin tur, som bildar starka förbindelser, kan frontalloben ställa in en aktiv modell av beteende. I interaktionen mellan cortexen i detta område och tonsillerna genererar centrala nervsystemet endast mycket signifikanta impulser, samtidigt som man observerar obetydliga händelser. Allt detta leder till bildandet av en Phlegmatic modell av beteende - en stark, målmedveten person med en medvetenhet om prioriterade mål.

Hjärnan, dess struktur och funktion.

Hjärnan är belägen i hjärnområdet i skallen, vilket skyddar den från mekanisk skada. Utanför är den täckt av hjärnmembran med många blodkärl. Hjärnans massa i en vuxen når 1100-1600 g. Hjärnan kan delas upp i tre sektioner: bak, mitt och framsidan.

Medulla oblongata, pons och cerebellum hör till den bakre delen, och mellanliggande hjärnan och hjärnhalvorna till den främre delen. Alla avdelningar, inklusive hjärnhalvorna, bildar hjärnstammen. Inne i cerebral hemisfärer och i hjärnstammen finns håligheter fyllda med vätska. Hjärnan består av vit materia och en form av ledare som förbinder delar av hjärnan mellan sig och grå substans som ligger inuti hjärnan i form av kärnor och täcker ytan av halvkärmen och cerebellum i form av cortex.

Hjärnans funktioner:

Oblong - är en fortsättning på ryggmärgen, innehåller kärnor som styr kroppens vegetativa funktioner (andning, hjärtarbete, matsmältning). I kärnorna finns det centra av matsmältningsreflekter (salivation, sväljning, separation av mag- eller bukspottskörteljuice), skyddande reflexer (hosta, kräkningar, nysning), respirationscentrum och hjärtaktivitet, vasomotoriskt centrum.
Broen är en fortsättning på medulla, nervknipporna som passerar genom den förbinder förgrunden och midbrainen med medulla och dorsal. I sin substans ligger kärnorna i kranialnervena (trigeminala, ansikts-, hörsel-).
Hjärnbenet ligger bakom huvudet bakom medulla oblongata och bron, och ansvarar för koordinering av rörelser, bibehållande hållning och balansering av kroppen.
Midbrainen kopplar framhjärnan och bakbenet, innehåller kärnor av orienterande reflexer till visuell och auditiv stimuli, kontrollerar muskelton. Det löper vägarna mellan andra delar av hjärnan. Den innehåller centra av visuella och auditiva reflexer (utför huvud och ögonvarv när man fixerar sikten på ett eller annat objekt, samt bestämmer ljudriktningen). Det innehåller centra som kontrollerar enkla likformiga rörelser (till exempel huvudkropp och torso).
Mellanliggande hjärnan ligger framför mitten, mottar impulser från alla receptorer, deltar i förekomsten av sensationer. Dess delar samordnar de inre organens arbete och reglerar de vegetativa funktionerna: metabolism, kroppstemperatur, blodtryck, andning, homeostas. Genom honom passerar alla känsliga vägar till hjärnans stora halvklot. Diencephalon består av talamus och hypotalamus. Thalamus fungerar som en signaltransducer från sensoriska neuroner. Här behandlas signaler och överförs till lämpliga sektioner av hjärnbarken. Hypothalamus är det autonoma nervsystemets huvudkoordineringscentrum, det innehåller svältcentrum, törst, sömn, aggression. Hypotalamus reglerar blodtryck, hjärtfrekvens och rytm, andningsrytm och aktivitet hos andra inre organ.
De cerebrala hemisfärerna är den mest utvecklade och största delen av hjärnan. Täckt med bark består den centrala delen av vit materia och subkortiska kärnor bestående av grå materia - neuroner. Barkens veck ökar ytan. Här är centra av tal, minne, tänkande, hörsel, syn, hud och muskelsensitivitet, smak och lukt, rörelse. Aktiviteten hos varje organ styrs av cortexen. Antalet neuroner i hjärnbarken kan nå 10 miljarder. De vänstra och högra halvkärmen är sammankopplade med ett corpus collosum, vilket är ett brett tätt område av vit materia. Den cerebrala cortexen har ett betydande område på grund av det stora antalet omvandlingar (veckningar).
Varje halvklot är uppdelad i fyra lobes: frontal, parietal, temporal och occipital.

Cortexcellerna utför olika funktioner och därför kan man skilja mellan tre typer av zoner i cortexen:

Sensoriska zoner (mottar impulser från receptorer).
Associativa zoner (bearbeta och lagra den mottagna informationen samt utveckla ett svar baserat på tidigare erfarenhet).
Motorzoner (skicka signaler till organ).
Det interrelaterade arbetet i alla zoner gör att en person kan utföra alla typer av aktiviteter. Sådana processer som lärande och minne beror på deras arbete, de bestämmer personlighetens egenskaper.

Hjärnans struktur och funktion

1. Vad är sektionerna? 2. Medulla oblongata och dess funktioner 3. Bakbenen och dess egenskaper 4. Mellanslagets struktur 5. Mellanliggande hjärnan 6. De cerebrala hemisfärerna

Under lång tid har forskare studerat strukturen, utvecklingen och funktionen av den mänskliga hjärnan inom ramen för neurovetenskap och andra relaterade industrier. Många funktioner i nervceller har redan beskrivits, men frågan om hur interaktionen mellan alla neuroner uppträder och hjärnans funktion som ett enda system har inte blivit fullständigt klarlagt. Tänk på dess struktur.

På grund av carotid- och huvudartärerna levereras 20% av allt blod som finns i människokroppen.

Gråämne bildar skorpan och är i form av enskilda kärnor belägna i den vita substansen som är nödvändiga för bildandet av ledande banor. Den senare kopplar samman de stora hjärnans delar och kommunicerar också med ryggmärgen. Utbildning förekommer i ventriklerna, i en mängd av fyra stycken.

Den slutliga bildandet av kroppen uppträder ungefär vid 25 års ålder. Vid denna tid når dess funktionella förmågor, når massan sitt maximala.

Vad är sektionerna?

Diamantformad är den äldsta delen av den mänskliga hjärnan, som även kallas "reptilhjärnan", som den förekommer i kallblodiga djur, såväl som fisk, och är ansvarig för primitiva processer (andning, sömn, matsmältning, samordning av rörelser). Detta organ innefattar medulla och bakre hjärnan, liksom den fjärde ventrikeln.

Oblong hjärna och dess funktioner

Visuellt liknar en stympad kon 2,5-3 cm. Den innehåller matsmältningsorgan, respiratoriska och hjärt-kärlscentra.

Vit materia utgör ledande vägar längs vilka centripetala och centrifugala impulser passerar. Pyramidbanan är den viktigaste eftersom den förbinder motorns cortex med ryggradens motorceller. Vid korsningen av ryggmärgen och medulla oblongata bildas en pyramidbunt som är en korsning. Tack vare honom styr den vänstra halvklotet rörelserna i den högra halvan av människokroppen och höger - vänster, även om den övre delen av kroppens ansikte och muskler kan kontrolleras omedelbart av båda halvkärmarna.

I mitten är en grå sak. Inuti kärnan är också av kranialnerver (9 till 15), den mediala delen av slingan (den motsatta sidan av kroppen av fibrer känslighet) och retikulära bildningen, som aktiverar hjärnbarken och spinal aktivitetsmonitorer.

Posterior hjärna och dess egenskaper

Broen väger 7 g och består helt och hållet av nervfibrer som kopplar cerebral cortex till cerebellär cortex. Mellan fibrerna finns en retikulär formation, som är ansvarig för uppvaknande och sömn hos en person, såväl som kranialnerven (från 5 till 8) och kärnan som hör till respiratoriska centrum av medulla oblongata.

Cerebellum fyller den bakre kranialfossan hos de tidiga och occipitala lobbenerna. I sin tjocklek finns parade kärnor (tält, interkalrerad, tjusad), skada som leder till obalans och funktion av kroppens muskler.

Hjärnhinnan innehåller mer än hälften av alla neuroner, trots att dess volym endast är 10% av hjärnvolymen. Cerebellum är motorcentret, är också inblandat i kognitiva funktioner, men regleras inte av medvetandet.

Strukturen av midbrainen

Ponsbroen fortsätter med midbrainen, som ligger i mittkranialfossan, och bakom den är täckt med en del av corpus callosum och occipitala lobes i hjärnhalvfrekvenserna. Den bildas av taket (övre eller dorsala delen), locket (under taket) och benen (nedre eller ventrala delen). Det tillhör de gamla strukturerna, är de visuella och auditiva centra.

Taket är en tallrik och quadripole, som är ansvarig för reflexen till stimuli (ljud och hörsel). De två övre backarna (hill) är ansvariga för visuella signaler, liksom den mänskliga motoraktiviteten. De lägre är engagerade i att byta de auditiva neuronerna. Från kärnorna, som är närvarande i den övre dubbellinsen, avviker vägen som är ansvarig för motorbetingade reflexreaktioner som svar på en oväntad stimulans.

Benen är vita halvcylindriska garn, tränger in i den slutliga hjärnans tjocklek och har vägar som går till förgrunden. Den diamantformade och midbrainen kombineras också i stammen. Ibland innehåller denna struktur också mellanliggande.

Interstitiell hjärna

Till bakhjärnans baksida bära mellanliggande, bakom och undertill ligger den centrala hjärnan angränsande. Strukturen och funktionerna hos denna kropp är väldigt komplexa. Det är uppdelat i tredje ventrikeln, såväl som:

Hypofysen, som hör till den mellanliggande hypotalamiska delen, är en endokrin körtel. Det är indelat i: adenohypophysis (ökar funktionen av perifera endokrina körtlar), neurohypophysis (ackumulerar hormoner i den främre delen av hypotalamusen), liksom en mellanliggande andel som är underutvecklad hos människor.

Stora halvkärmar

Den största divisionen (ca 80% av den totala volymen) är den terminala hjärnan, och det är precis vad folk har i åtanke när de pratar om hjärnan i allmänhet.

Det är ett par halvkanter, mellan vilka sträcker sig corpus callosum. I var och en av dem är de laterala ventriklerna. Kammaren i kammaren är anordnad i parietalloben, de främre hornen i frontalbenet, de bakre hornen i occipitalen och den nedre i den temporala loben.

Halvkärnorna täcker barken av grått material med en tjocklek på upp till 3-5 mm, som samlas i veck (av dem utgör gyri och spår). Cortexstrukturen är komplex, i vissa områden finns 3 cellulära lager (se den gamla cortexen), på andra - 6 (ny cortex).

Sluthjärnans funktioner beror på dess lobes aktivitet. Så, den tidsmässiga är ansvarig för lukt och hörsel, den occipital reglerar visuell funktion, parietal smak och beröring, frontal är ansvarig för rörelse, tänkande och tal.

Under barken finns en vit substans med basala ganglier (representerar fläckar av grått material). Av dem är striatumen, som kontrollerar personens komplexa motorresponser. Den randiga kroppen består av:

 1. caudate-kärnan;
 2. lentikulär kärna, som består av ett skal och en blek boll;
 3. staket;
 4. mandelformad kropp.

Hjärnan är extremt komplex, innehåller många avdelningar som utför ett stort antal unika funktioner. I det här fallet innebär skador på ett av systemen allvarliga konsekvenser och allvarliga sjukdomar.

Hjärna: struktur och funktioner, allmän beskrivning

Hjärnan är huvudregulatorn för alla funktioner hos en levande organism. Det är ett av elementen i centrala nervsystemet. Strukturen och funktionen av hjärnan - ämnet för studier av läkare till denna dag.

Allmän beskrivning

Den mänskliga hjärnan består av 25 miljarder neuroner. Det är dessa celler som är gråa ämnen. Hjärnan är täckt med skal:

 • fast ämne;
 • mjuk;
 • araknoid (s.k. cerebrospinalvätska cirkulerar i sina kanaler, vilket är en cerebrospinalvätska). Alkohol är en stötdämpare som skyddar hjärnan mot chock.

Trots att kvinnors och mäns hjärnor är lika utvecklade, har den en annan massa. Så i representanter för det starkare könet är dess vikt 1375 g, medan det hos kvinnor är 1245 g. Hjärnans vikt är cirka 2% av vikten hos en person med normal kroppsbyggnad. Det är uppenbart att nivån på mental utveckling hos en person inte på något sätt är kopplad till hans vikt. Det beror på antalet kopplingar som skapas av hjärnan.

Hjärnceller är neuroner som genererar och överför impulser och glia som utför extra funktioner. Inuti hjärnan finns kaviteter som kallas ventriklar. Parret kranialnervar (12 par) avviker från det till olika delar av kroppen. Hjärnans funktioner är mycket olika. Från dem beror på organismens vitala aktivitet.

struktur

Strukturen av hjärnbilderna som presenteras nedan kan ses i flera aspekter. Så det finns 5 huvuddelar i hjärnan:

 • slutlig (80% av den totala massan);
 • mellanprodukt;
 • posterior (cerebellum och bro);
 • genomsnittliga;
 • avlång.

Hjärnan är också uppdelad i 3 delar:

 • stora halvklot
 • hjärnstam
 • cerebellum.

Hjärnans struktur: ritning med avdelningarna.

Hjärnans struktur: Namnen på avdelningarna

Slutlig hjärna

Hjärnans struktur kan inte beskrivas kortfattat, eftersom det utan att studera sin struktur är omöjligt att förstå dess funktioner. Den sista hjärnan sträckte sig från occipitalt till frontbenet. Det skiljer 2 stora halvkanter: vänster och höger. Det skiljer sig från andra delar av hjärnan i närvaro av ett stort antal konvolutions och furrows. Strukturen och utvecklingen av hjärnan är nära sammanhängande. Experter skiljer 3 typer av hjärnbark:

 • antika, som inkluderar olfaktorisk tuberkel; holed främre substans; lunate, podsolic och lateral podsolic gyrus;
 • den gamla, som inkluderar hippocampus och dentate gyrus (fascia);
 • den nya som representeras av resten av barken.

Strukturen av hjärnhalvfästena: de är åtskilda av ett längsgående spår, i vilket djupet är bågen och corpus callosum. De förbinder hjärnans hemisfärer. Corpus callosum är en ny cortex som består av nervfibrer. Nedan är det bågen.

Strukturen av cerebral hemisfären representeras som ett system med flera nivåer. Så de skiljer lobbenen (parietal, frontal, occipital, temporal), cortex och subcortex. De cerebrala hemisfärerna utför många funktioner. Den högra halvklotet styr den vänstra halvan av kroppen, och vänster - höger. De kompletterar varandra.

Hjärnbarken är ett ytskikt på 3 mm tjockt som täcker hemisfärerna. Den består av vertikalt orienterade nervceller med processer. Det har också afferenta och efferenta nervfibrer, neuroglia. Vad är hjärnbarken? Detta är en komplex struktur med horisontell layering. Strukturen i hjärnbarken: den skiljer 6 lager (yttre granulära, molekylära, yttre pyramidala, inre granulära, inre pyramidala, spindelformade celler), som har olika densitet av lokalitet, bredd, storlek och form av neuroner. På grund av de vertikala buntarna av nervfibrer, neuroner och deras processer som finns i cortexen, har den vertikal stridering. Den mänskliga hjärnbarken, som har mer än 10 miljarder neuroner, har en yta på cirka 2 200 kvm.

Hjärnbarken är ansvarig för flera specifika funktioner. Dessutom är varje del ansvarig för något annat. Funktioner i hjärnbarken:

 • temporal lob - hörsel och lukt;
 • occipital - vision;
 • parietal - touch och smak;
 • frontal - tal, rörelse, komplext tänkande.

Varje neuron (grå substans) har upp till 10 tusen kontakter med andra neuroner. Den vita substansen i hjärnan är nervfibrer. En viss del av dem ansluter båda halvkärmarna. Den vita substansen av hjärnhalvfasen består av 3 typer av fibrer:

 • association (koppling av olika kortikala områden i samma halvklot);
 • commissural (kopplar hemisfärerna);
 • projiceringsvägar (vägar för analysatorer som kopplar cerebral cortex med nedre liggande formationer).
  Inne i hjärnans hemisfärer är kluster av grå materia (basal ganglier). Deras funktion är överföring av information. Den mänskliga hjärnans vita substans upptar rummet mellan de basala kärnorna och hjärnbarken. Det skiljer 4 delar (beroende på dess läge):
 • belägen i vikningarna mellan furorna;
 • tillgänglig i hemisfärernas yttre delar;
 • del av den inre kapseln;
 • i corpus callosum.

Den vita substansen i hjärnan bildas av nervfibrer som förbinder barken hos de båda hemisfärernas och de underliggande formationerna. Subcortical hjärnan består av subkortiska kärnor. Den slutliga hjärnan styr alla processer som är viktiga för människans liv och våra intellektuella förmågor.

diencefalon

Den består av ventrala (hypotalamus) och dorsala (metatalamus, thalamus, epithalamus) delar. Thalamus är en medlare där alla stimuli som mottas riktas till cerebral hemisfärerna. Det kallas ofta den visuella högen. Tack vare honom anpassar kroppen sig snabbt till den förändrade yttre miljön. Thalamus är kopplad till lemkroppen i det limbiska systemet.

Hypotalamus är det subkortiska centrum där reglering av vegetativa funktioner äger rum. Dess effekt uppträder genom endokrina körtlar och nervsystemet. Han är inblandad i reglering av vissa endokrina körtlar och metabolism. Under det är hypofysen. Tack vare honom är det en reglering av kroppstemperatur, matsmältnings- och kardiovaskulära system. Hypotalamus reglerar vakenhet och sömn, bildar dricks och ätande beteende.

Posterior hjärna

Det här avsnittet består av en bro som ligger framför och en hjärnbana som ligger bakom den. Hjärnbroens struktur: dess dorsala yta är täckt med cerebellum, och ventralet har en fibrös struktur. Dessa fibrer riktas tvärs. De passerar från varje sida av bron till det cerebellära mellanbenet. Broen i sig har utseendet av en vit tjock rulle. Den ligger ovanför medulla oblongata. I bulbarbryggan går rötter av nerver. Bakbenet: strukturen och funktionerna - på broens främre del är det märkbart att den består av en stor ventral (främre) och en liten dorsal (bakre) del. Gränsen mellan dem är en trapezoid kropp. Dess tjocka tvärgående fibrer hör till hörselvägen. Bakbenet ger ledande funktion.

Hjärnbenet, som ofta kallas den lilla hjärnan, ligger bakom bron. Den täcker den diamantformade fossa och upptar nästan hela den bakre fossen i skallen. Dess massa är 120-150 g. De stora halvkärmarna hänger ovanför cerebellum, avskilda från det genom hjärnans tvärgående klyfta. Den nedre ytan av cerebellum ligger intill medulla oblongata. Det skiljer 2 hemisfärer, såväl som den övre och nedre ytan och masken. Gränsen mellan dem kallas den djupa horisontella luckan. Ytan på cerebellum skärs av ett flertal slitsar, mellan vilka är placerade tunna åsar (gyrus) av medullär substansen. Konverteringsgrupperna som ligger mellan de djupa spåren är lobulerna, som i sin tur bildar hjärnbensbenen (främre, patchy-nodulära, bakre).

I cerebellum finns det två typer av substanser. Grå är i periferin. Det bildar cortex, där det finns en molekylär, päronformad neuron och ett granulärt skikt. Den vita substansen i hjärnan ligger alltid under cortexen. Så i hjärnan bildar det hjärnan. Det tränger igenom alla vändningar i form av vita ränder täckta med grått material. I det mycket vita ämnet av cerebellum finns det fläckar av grå substans (kärna). På skuren liknar deras förhållande ett träd. Vår samordning av rörelsen beror på hjärnans funktion.

mitthjärnan

Detta avsnitt ligger från broens framkant till de papillära kropparna och optiska kanalerna. Det finns kluster av kärnor i det, som kallas hillocks av fyrsidan. Midbrainen är ansvarig för dold vision. Det ligger också i centrum av orienteringsreflexen, vilket säkerställer rotation av kroppen mot skarpt ljud.

Medulla oblongata

Det är en fortsättning på ryggmärgen. Strukturen i hjärnan och ryggmärgen har mycket gemensamt. Detta blir tydligt vid en detaljerad undersökning av den vita substansen av medulla oblongata. Den vita substansen i hjärnan representeras av långa och korta nervfibrer. Grå materia representeras som kärnor. Hjärnan är ansvarig för att samordna rörelse, balans, reglering av ämnesomsättning, blodcirkulation och andning. Han är också ansvarig för hosta och nysningar.

Strukturen i hjärnstammen: det är en fortsättning på ryggmärgen, indelad i mitten och bakhjärnan. Stommen kallas avlång, mitten, diencephalon och bro. Strukturen i hjärnstammen är stigande och stigande vägar som förbinder den med hjärnan och ryggmärgen. Han styr ordulerar tal, andning och hjärtslag.

Hjärna: struktur och funktioner, allmän beskrivning

Hjärnan är det centrala kontrollorganet i centrala nervsystemet (CNS). Ett stort antal specialister inom olika områden, som psykiatri, medicin, psykologi och neurofysiologi har arbetat i över 100 år för att studera sin struktur och funktioner. Trots en bra studie av dess struktur och komponenter finns det fortfarande många frågor om arbete och processer som äger rum varje sekund.

Var ligger hjärnan

Hjärnan tillhör centrala nervsystemet och ligger i hålets hålighet. Utanför skyddas det tillförlitligt av benens skall, och inuti är det omslutet i 3 skal: mjukt, araknoid och fast. Mellan dessa membraner cirkulerar cerebrospinalvätskan - cerebrospinalvätskan, som fungerar som en stötdämpare och förhindrar skakningen av detta organ i händelse av mindre skador.

Den mänskliga hjärnan är ett system som består av sammankopplade avdelningar, varav en del är ansvarig för att utföra specifika uppgifter.

Att förstå hjärnans funktion är inte tillräckligt för att beskriva kortfattat, för att förstå hur det fungerar, först måste du studera i detalj dess struktur.

Vad är hjärnan ansvarig för?

Detta organ, som ryggmärgen, tillhör centrala nervsystemet och spelar rollen som medlare mellan miljön och människokroppen. Med hjälp blir självkontroll, reproduktion och memorisering av information, figurativt och associativt tänkande och andra kognitiva psykologiska processer utförda. Till exempel, enligt akademiker Pavlovs läror, är tankbildningen en funktion av hjärnan, nämligen cortexen hos de stora halvkärmarna, vilka är de högsta organen av nervös aktivitet. Hjärnbenet, det limbiska systemet och vissa delar av hjärnbarken är ansvariga för olika typer av minne, men eftersom minnet kan vara annorlunda är det omöjligt att isolera en viss region som är ansvarig för denna funktion.

Han är ansvarig för att hantera kroppens autonoma vitala funktioner: andning, matsmältning, endokrina och excretionssystem och kroppstemperaturkontroll.

För att svara på vilken funktion hjärnan utför, först bör vi dela upp det i delar.

Experter identifierar tre huvuddelar av hjärnan: den främre, mitten och rhomboid-delen (baksida).

 1. Framsidan utför de högsta psykiatriska funktionerna, som förmågan att lära sig, den känslomässiga komponenten av en persons karaktär, hans temperament och komplexa reflexprocesser.
 2. Medelvärdet är ansvarigt för sensoriska funktioner och behandling av inkommande information från hörsel, syn och beröringsorgan. De centra som ligger i den kan reglera graden av smärta, eftersom den gråa substansen under vissa förhållanden kan producera endogena opiater, vilket ökar eller minskar smärtgränsen. Det spelar också roll som en ledare mellan skorpan och de underliggande divisionerna. Denna del styr kroppen genom olika medfödda reflexer.
 3. Diamantformad eller bakre, ansvarig för muskelton, koordinering av kroppen i rymden. Genom det genomförs målmedveten rörelse av olika muskelgrupper.

Hjärnans enhet kan inte bara beskrivas kortfattat, eftersom var och en av dess delar innehåller flera sektioner, som var och en utför vissa funktioner.

Hur ser människans hjärna ut

Hjärnans anatomi är relativt ung vetenskap, eftersom den har blivit bannad länge på grund av de lagar som förbjuder öppnande och undersökning av organen och huvudet på en person.

Studien av hjärnans topografiska anatomi i huvudets område behövs för noggrann diagnos och framgångsrik behandling av olika topografiska anatomiska störningar, till exempel skador på skallen, vaskulära och onkologiska sjukdomar. För att föreställa sig hur en GM-person ser ut, måste du först undersöka deras utseende.

I utseende är GM en gelatinös massa av gulaktig färg, innesluten i ett skyddande skal, som alla organ i människokroppen, de består av 80% vatten.

De stora halvkärmen upptar praktiskt taget volymen av detta organ. De är täckta med grå materia eller bark - det högsta organet för den mänskliga neuropsykiska aktiviteten, och inuti den är täckt med vit materia, som består av processer av nervändar. Halvkärmens yta har ett komplext mönster på grund av att gyrationerna går i olika riktningar och rullarna mellan dem. Enligt dessa omvälvningar är det vanligt att dela dem i flera avdelningar. Det är känt att var och en av delarna utför vissa uppgifter.

För att förstå vad en persons hjärna ser ut, räcker det inte att undersöka deras utseende. Det finns flera inlärningstekniker som hjälper till att undersöka hjärnan från insidan i en sektion.

 • Sagittal sektion. Det är en längsgående sektion som passerar genom mitten av en persons huvud och delar upp den i 2 delar. Det är den mest informativa metoden för forskning, den kan användas för att diagnostisera olika sjukdomar i detta organ.
 • Frontal del av hjärnan ser ut ett tvärsnitt större aktier och låter oss att överväga en uppsättning, hippocampus och corpus callosum, och thalamus och hypothalamus som styr vitala kroppsfunktioner.
 • Horisontell skärning. Låt dig överväga strukturen på denna kropp i horisontalplanet.

Hjärnans anatomi, såväl som anatomin hos en persons huvud och nacke, är ett ganska svårt föremål att studera av flera skäl, inklusive det faktum att en stor mängd material och bra klinisk träning krävs för att beskriva dem.

Hur gör människans hjärna

Forskare över hela världen studerar hjärnan, dess struktur och funktioner som den utför. Under de senaste åren har många viktiga upptäckter gjorts, men denna del av kroppen förblir inte helt förstådd. Detta fenomen förklaras av komplexiteten att studera hjärnans struktur och funktioner separat från skallen.

I sin tur bestämmer strukturen i hjärnstrukturerna de funktioner som utför sina avdelningar.

Det är känt att det här organet består av nervceller (neuroner) som sammanfogas av buntar av trådformiga processer, men hur de interagerar samtidigt som ett enda system är fortfarande oklart.

En studie av hjärnans struktur, baserat på undersökningen av kransets sagittala snitt, kommer att bidra till att undersöka uppdelningar och membran. I denna figur kan du se cortex, medialytan på de stora halvkärmen, stamkroppens struktur, cerebellum och corpus callosum, som består av en kudde, stam, knä och näbb.

GM är tillförlitligt skyddad från utsidan av benens skall, och inuti de 3 meningerna: solid arachnoid och mjuk. Var och en har sin egen enhet och utför vissa uppgifter.

 • Det djupa mjuka skalet omfattar både ryggmärgen och hjärnan, och samtidigt går alla sprickor och spår i de stora halvkärmarna och i tjockleken är blodkärlen som matar detta organ.
 • Araknoidmembranet separeras från det första subaraknoidutrymmet fyllt med cerebrospinalvätska (cerebrospinalvätska), det innehåller också blodkärl. Detta skal består av bindväv, från vilken filamentösa förgreningsprocesser (strängar) avgår, de vävs in i det mjuka skalet och deras antal ökar med ålder och därigenom förstärker bindningen. Däremellan Villösa utväxter av arachnoidmembranet sticker ut i lumenet i dura maternas bihålor.
 • Det hårda skalet, eller pachymeninks, består av en bindvävsmassa och har 2 ytor: den övre, som är mättad med blodkärl och den inre ytan, som är slät och glänsande. Denna sida pahymeninks intill medulla, och utsidan - skallen. Mellan det fasta och araknoida skalet finns ett smalt utrymme fyllt med en liten mängd vätska.

Cirka 20% av den totala blodvolymen som flyter genom de bakre hjärnartärerna cirkulerar i en frisk persons hjärnor.

Hjärnan kan delas upp visuellt i tre huvuddelar: 2 stora halvklot, stammen och cerebellum.

Grå materia bildar cortexen och täcker ytan på de stora halvkärmen, och en liten del av den i form av kärnor ligger i medulla oblongata.

I alla hjärnregioner finns ventriklar i de hålrum som cerebrospinalvätskan rör sig i, vilket bildas i dem. Samtidigt kommer vätska från den 4: e ventrikeln in i subaraknoidutrymmet och tvättar det.

Hjärnutveckling börjar under prenatal foster, och slutligen bildas det vid 25 års ålder.

Huvuddelarna i hjärnan

Vad hjärnan består av och en vanlig persons hjärna kan studeras från bilderna. Den mänskliga hjärnans struktur kan ses på flera sätt.

Den första delar upp den i komponenter som utgör hjärnan:

 • Finalen, representerad av 2 stora halvklot, förenade med corpus callosum;
 • mellanprodukt;
 • genomsnittliga;
 • avlånga;
 • den bakre gränsen med medulla oblongata, cerebellum och bro avgår från den.

Du kan också välja huvuddelen av den mänskliga hjärnan, nämligen den innehåller tre stora strukturer som börjar utvecklas under den embryonala utvecklingen:

I vissa läroböcker är hjärnbarken vanligen uppdelad i sektioner, så att var och en av dem spelar en viss roll i det högre nervsystemet. Följaktligen utmärks de följande delarna av förebilden: de främre, temporala, parietala och occipitala zonerna.

Stora halvkärmar

För att börja, överväga strukturen av hjärnhalvorna i hjärnan.

Människans ändhjärna kontrollerar alla vitala processer och delas av den centrala sulcusen i 2 stora hemisfärer i hjärnan, täckt ute med bark eller grå materia, och inuti består de av vit materia. Mellan sig i djupet av centrala gyrus förenas de av en corpus collosum, som fungerar som en kopplings- och överföringsinformationslänk mellan andra avdelningar.

Strukturen av gråmaterial är komplex och beroende på platsen består av 3 eller 6 lager av celler.

Varje del är ansvarig för utförandet av vissa funktioner och koordinerar rörelsen av lemmar för sin del, till exempel höger sida behandlar icke-verbal information och ansvarar för rumslig orientering, medan den vänstra är specialiserad på mental aktivitet.

I varje hemisfär skiljer experter 4 zoner: frontal, occipital, parietal och temporal, utför de vissa uppgifter. I synnerhet är parietalcortex ansvarig för den visuella funktionen.

Vetenskapen som studerar den detaljerade strukturen i hjärnbarken heter arkitektonik.

Medulla oblongata

Det här avsnittet är en del av hjärnstammen och fungerar som en länk i ryggmärgen med den sista sektorns bro. Eftersom det är ett övergångselement kombinerar det ryggmärgen och hjärnans strukturella egenskaper. Den vita delen av denna avdelning representeras av nervfibrer och grå - i form av kärnor:

 • Oljans kärna är ett komplementärt element i cerebellum, ansvarar för balans
 • Retikulärformationen förbinder alla sensoriska organ med medulla oblongata och är delvis ansvarig för arbetet i vissa delar av nervsystemet.
 • Kärnan i nålen på skallen, dessa inkluderar: glossopharyngeal, vagus, tillbehör, hypoglossala nerver;
 • Kärnan av andning och blodcirkulation, som är associerade med vagusnervans kärnor.

Denna interna struktur beror på hjärnstammen.

Det är ansvarigt för kroppens försvar reaktioner och reglerar viktiga processer, såsom hjärtslag och blodcirkulation, så skada på denna komponent leder till omedelbar död.

pons

Strukturen i hjärnan innehåller pons, den tjänar som en länk mellan hjärnbarken, cerebellum och ryggmärg. Den består av nervfibrer och grått material, dessutom fungerar bron som en ledare av huvudartären som matar hjärnan.

mitthjärnan

Den här delen har en komplex struktur och består av ett tak, en midhjärnhalvdel av ett däck, en Sylvian-akvedukt och ben. I den nedre delen gränsar den på den bakre delen, nämligen pons och cerebellum, och överst ligger den mellanliggande hjärnan kopplad till den terminala.

Taket består av 4 kullar i vilka kärnorna ligger, de fungerar som centra för uppfattningen av information som mottas från ögonen och hörselorganen. Således ingår denna del i området ansvarigt för att erhålla information, och hänvisar till de gamla strukturerna som utgör strukturen hos den mänskliga hjärnan.

cerebellum

Hjärnbenet upptar nästan hela bakdelen och upprepar de grundläggande principerna för strukturen hos den mänskliga hjärnan, det vill säga består av 2 halvkärmar och en upplösning som förbinder dem. Ytan på hjärnbenen är belagd med gråmassa, och inuti består de av vit, dessutom bildar gråämnen i tjockleken på halvkärmen 2 kärnor. Vit materia med hjälp av tre par ben förbinder cerebellum med hjärnstammen och ryggmärgen.

Hjärncentret är ansvarigt för att koordinera och reglera motoraktiviteten hos mänskliga muskler. Det bidrar också till att behålla en viss position i det omgivande rummet. Ansvarig för muskelminnet.

Strukturen i hjärnbarken är ganska väl undersökt. Så det är en komplex skiktad struktur av 3-5 mm tjocklek, som täcker de vita halterna av de stora halvkärmarna.

Neuroner med buntar av trådformiga processer, afferenta och efferenta nervfibrer, glia bildar cortexen (ge överföring av impulser). I det finns 6 lager, olika i struktur:

 1. granulär;
 2. molekyl;
 3. yttre pyramidala
 4. inre granulär;
 5. inre pyramidala;
 6. Det sista lagret består av spindel synliga celler.

Den upptar ungefär hälften av hemisfärerna, och området i en hälsosam person är cirka 2 200 kvadratmeter. se Barkens yta är täckt av furor, vars djup ligger en tredjedel av hela området. Storleken och formen på furans båda hemisfärerna är strikt individuellt.

Cortexen bildades relativt nyligen men är centrum för hela det högre nervsystemet. Experter identifierar flera delar i sin sammansättning:

 • neocortex (ny), huvuddelen täcker mer än 95%;
 • archicortex (gammal) - ca 2%;
 • paleocortex (forntida) - 0,6%;
 • mellanliggande bark, upptar 1,6% av hela barken.

Det är känt att lokaliseringen av funktioner i cortex beror på placeringen av nervcellerna som fångar en av typerna av signaler. Därför finns det tre huvudområden av uppfattning:

Den senare regionen upptar mer än 70% av skorpan, och dess centrala syfte är att samordna verksamheten i de två första zonerna. Hon är också ansvarig för att ta emot och bearbeta data från sensorzonen och riktade beteende som orsakas av denna information.

Mellan cerebral cortex och medulla oblongata är en subcortex eller på ett annat sätt - subkortiska strukturer. Den består av de visuella stötarna, hypotalamus, limbiska systemet och andra ganglier.

Huvudfunktionerna i hjärnan

Huvudfunktionerna i hjärnan behandlar data som erhållits från miljön, samt kontrollerar människans rörelser och dess mentala aktivitet. Var och en av hjärnans delar är ansvarig för att utföra vissa uppgifter.

Medulla oblongata kontrollerar utförandet av kroppens skyddande funktioner, som blinkande, nysning, hosta och kräkningar. Han kontrollerar också andra väsentliga vävnadsprocesser - andning, utsöndring av saliv och magsaft, sväljning.

Med hjälp av ponsen utförs koordinerade rörelser av ögon och ansiktsrynkor.

Hjärnhinnan kontrollerar kroppens motor och koordinationsaktivitet.

Midbrainen representeras av pedikel och tetrakolmium (två hörsel- och tvåoptiska höjder). Med det utförs orientering i rymden, hörsel och tydlighet i synen, ansvarar för ögonens muskler. Ansvaret för reflexhuvudet vrider sig i stimulansriktningen.

Diencephalon består av flera delar:

 • Thalamus är ansvarig för bildandet av känslor, såsom smärta eller smak. Dessutom hanterar han de mänskliga livets taktila, hörsel, olfaktoriska känslor och rytmer.
 • Epitalamus består av epifysen, som styr de dagliga biologiska rytmerna och delar upp den ljusa dagen vid vaken och tiden för hälsosam sömn. Det har förmågan att upptäcka ljusvågor genom kranens ben, beroende på intensiteten, producerar lämpliga hormoner och kontrollerar metaboliska processer i människokroppen.
 • Hypotalamusen är ansvarig för hjärtmusklerna, normalisering av kroppstemperatur och blodtryck. Med det ges en signal för att frigöra stresshormoner. Ansvarig för hunger, törst, nöje och sexualitet.

Hypofysens bakre lobe ligger i hypotalamus och är ansvarig för produktionen av hormoner, där puberteten och arbetet i det mänskliga reproduktionssystemet beror.

Varje halvklot är ansvarig för att utföra sina egna uppgifter. Till exempel ackumuleras den rätta stora halvklotet i sig data om miljön och erfarenheten av kommunikation med den. Styr rörelsen av lemmar på höger sida.

På den vänstra stora halvklotet finns ett talcenter för mänskligt tal, det styr också analytiska och beräkningsaktiviteter och abstrakt tänkande bildas i sin kärna. På samma sätt styr höger sida rörelsen av lemmar för sin del.

Strukturen och funktionen av hjärnbarken är direkt beroende av varandra, så omvandlarna delas upp villkorligt i flera delar, som var och en utför vissa operationer:

 • temporal lobe, kontrollerar hörsel och charm;
 • den occipitala delen anpassas för synen;
 • i parietalformen, röra och smaka;
 • Frontdelar är ansvariga för tal, rörelse och komplexa tankeprocesser.

Det limbiska systemet består av olfaktoriska centra och hippocampus, som är ansvarig för att anpassa kroppen för att ändra och justera kroppens känslomässiga kropp. Med sin hjälp skapas varaktiga minnen tack vare förening av ljud och dofter med en viss tidsperiod under vilka sensuella chocker ägde rum.

Dessutom kontrollerar hon tyst sömn, datalagring på kort och lång sikt, intellektuell aktivitet, kontroll av det endokrina och autonoma nervsystemet och deltar i bildandet av reproduktionsinstinkt.

Hur gör människans hjärna

Den mänskliga hjärnans arbete stoppar inte ens i en dröm, det är känt att personer som är i koma också har vissa avdelningar, vilket framgår av deras historier.

Huvudarbetet i denna kropp är gjord med hjälp av de stora halvkärmarna, som var och en är ansvarig för en viss förmåga. Det märks att halvklotet inte är lika stort i storlek och funktioner - höger sida är ansvarig för visualisering och kreativt tänkande, oftast mer än vänster sida, ansvarig för logiskt och tekniskt tänkande.

Det är känt att hos män är hjärnans massa större än hos kvinnor, men denna funktion påverkar inte mentala förmågor. Till exempel var denna indikator under genomsnittet för Einstein, men hans parietala zon, som ansvarar för kunskapen och skapandet av bilder, var av stor storlek, vilket gjorde att forskaren kunde utveckla en relativitetsteori.

Vissa människor är utrustade med super förmågor, det här är också fördelen med denna kropp. Dessa egenskaper manifesteras i höghastighetsskrivning eller läsning, fotografiskt minne och andra anomalier.

Hur som helst är detta organs aktivitet av stor betydelse för människans medvetna kontroll, och förekomsten av cortex skiljer man från andra däggdjur.

Vad enligt forskare ständigt uppstår i människans hjärna

Experter som studerar hjärnans psykologiska förmåga tror att kognitiva och mentala funktioner utförs på grund av biokemiska strömmar, men denna teori är för närvarande ifrågasatt, eftersom den här kroppen är ett biologiskt objekt och principen om mekanisk handling inte tillåter en att känna till sin natur fullständigt.

Hjärnan är ett slags ratt i hela organismen och utövar dagligen ett stort antal uppgifter.

Anatomiska och fysiologiska egenskaper hos hjärnans struktur har varit föremål för studier i många årtionden. Det är känt att detta organ upptar en speciell plats i en persons struktur i centrala nervsystemet (centrala nervsystemet), och dess egenskaper är olika för varje person, så det är omöjligt att hitta 2 personer som är lika lika.